language EN

Informace o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

P2M Consulting, s.r.o. se sídlem U Klavírky 2627/7, Praha 5, 150 00, IČO: 48038938, DIČ: CZ48038938;
zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 15439;
zastoupená Lucií Medkovou, jako jednatelkou
(dále také „My“)

 

Zpracování osobních údajů

Jako naše klienty, návštěvníky webových stránek, zákazníky a účastníky přednášek vás informujeme o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá, a proto se budeme v našich vztazích s Vámi vždy řídit níže uvedenými  zásadami. Naše webové stránky nejsou určeny pro osoby mladší 15 let.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje získáváme, pokud nás kontaktujete prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách; pokud se registrujete na náš workshop, naši přednášku, školení nebo konferenci; registrujete k odběru našeho newsletteru; pokud s námi uzavřete smluvní vztah nebo poptáváte službu e-mailem či telefonicky.

Zpracovávané údaje:

– jméno a přijímení, popř. jméno společnosti (obchodní jméno)

– e-amilovou adresu

– telefonní číslo

– poštovní adresu (sídlo firmy)

– hromadné fotografie na námi pořádaných akcích

– IP adresu, cookies, analýza návštěvnosti

Kdo má k vašim osobním údajům přístup

Vaše Osobní údaje budou zpracovávat i další zpracovatelé a správci, kteří nám poskytují serverové, hostingové a cloudové služby (Gsuite, Gmail, Wix, Facebook, Google, smluvní dopravci, firma zajišťující právní služby, osoba zajišťující fakturaci a administrativní služby spojené s přípravou pořádaných akcí, externí školiteré a lektoři). Poskytovatelé služeb se v průběhu času mění a jejich jemonovitý seznam zašleme na vyžádání.

 

Délka zpracování osobních údajů

Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu a poté po dobu 5 let v případě oprávněného zájmu. A dále po dobu nezbytně nutnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů (zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci, zákon o dani z přidané hodnoty, zákony upravující povinné uchovávání dat, vládní nařízení uchovávat data související s vyšetřováním nebo data, která je nutné uchovávat pro účely soudního sporu).

Účely zpracování a jejich právní základ

Plnění smlouvy

Osobních údaje poskytnuté pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na dotazy nebo požadované informace.

Newsletter

E-mailovou adresu můžeme po udělení souhlasu použít při zasílání pravidelného newsletteru s informacemi o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme. Souhlas lze udělit prostřednictvím našich webových stránek nebo elektornicky e-mailem, písemně v rámci některého z našich školení či prostřednictvím služby Mailchimp.

Zpracování.

Přímý marketing

Pokud se stanete našimi zákazníky tak součástí zpracování osobních údajů může být i zasílání newsletteru a obchodních sdělení za účelem přímého marketingu. Ty budou obsahovat zejména pozvánky na nové ročníky konferencí, nabídky navazujících školení či služeb, speciální akce a slevy. Obchodí sdělení přímého marketingu budeme posílat pouze v přiměřené míře (obvykle 1x měsíčně, maximálně 3x měsíčně) a pouze pokud se budeme oprávněně domnívat, že by vás nabídka mohla zajímat.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy.

 

Fotografie

Fotografie z námi pořádaných akcí můžeme v přiměřeném rozsahu využít k naší propagaci a zvyšování povědomí o naší společnosti. Pokud nesouhlasíte se zveřejněním vaší fotografie tak nás kontaktujte na e-mail info@p2m.cz.

Analýza návštěvnosti

Pro analýzu návštěvnosti našich webových stránek jsou cookies a další informace shromažďovány pomocí systému Google Analytics a slouží výhradně ke zlepšování stávajících služeb a marketingovým účelům.

Více informací o službě Google Analytics naleznete na stránkách provozovatele https://www.google.com/analytics/ a zde https://cs.wikipedia.org/wiki/Google_Analytics

Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

 

Ostatní zákonné povinnosti a oprávněné zájmy

Osobní údaje budeme zpracovávat ve formě záloh našich serverů či v rámci logování veškerých akcí kvůli analýze problémů a zabezpečení. Dále budeme údaje využívat pro účely vedení účetnictví. Právním základem takového zpracování je plnění zákonných povinností či náš oprávněný zájem.

 

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Právo na přístup

Kdykoliv můžete požádat o informaci, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme. Jak a v jakém rozsahu s nimi nakládáme.

Také máte nárok na písmenou kopii všech vašich osobních údajů. První poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak budeme požadovat poplatek ve výši 100 Kč.

 

Právo na opravu

Kdykoliv nás můžete požádat o změnu, opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly chybné, nepřesné či neúplné.

 

Právo na výmaz

Vaše osobní údaje musíme vymazat pokud by bylo jejich zpracování protiprávní nebo odvoláte udělený souhlas s jejich zpracováním. Dokud nevyřešíme veškeré sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nebudeme Vaše osobní údaje nijak zpracovávat.

 

Právo vznést námitku

Proti zpracování Vašich osobních údajů můžete vznést námitku. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. V případě námitky proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno nebo zákázáno.

 

Právo na přenositelnost

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jsou zpracovávány automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

 

Cookies

Naše webové stránky používají malé textové soubory umístěné na vašem zařízení ( tzv. soubory cookie), které slouží k poskytování webů a online služeb a shromažďování údajů. Podrobnosti o používaných souborech cookie a způsobech jak jejich použití zakázat naleznete v našich Zásadách používání cookies.

Hlášení bezpečnostních incidentů

V rámci naší činnosti budeme činit maximum, aby nedošlo k bezpečnostnímu incidentu, který by se dotkl Vašich osobních údajů. Zajistíme vyškolení všech zaměstnanců a budeme užívat pouze spolehlivá a ověřená technická řešení.

V případě hrozícího rizika Vás budeme neprodleně informovat prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy a zveřejněním takové informace na našich webových stránkách včetně veškerých nutných podrobností.

 

Dozorový úřad

Na naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).

 

Kontakt

Pokud máte připomínky, které se týkají nakládání s Vašimi osobními údaji nebo máte dotaz na osobu zodpovědnou za ochranu dat v naší společnosti či uplatňujete některé ze svých práv, kontaktujte nás na e-mailové adrese   na vaše dotazy či připomínky odpovíme do 30 dnů.

 

Změny zásad

Prohlašujeme, že veškerá práva vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů bez vašeho výslovného souhlasu neomezíme a všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na našich webových stránkách. V případě zásadních změn Vás budeme informovat e-mailem. Všechny verze zásad ochrany osobních údajů archivujeme a vždy k nim bude přístup na webových stránkách společnosti P2M.

Účinnost

Tyto zásady ochrany osobních údajů vstupují v účinnost dne 1. 5. 2018.

V případě, že budete potřebovat další skutečnosti, které souvisí se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese info@p2m.cz

P2M consulting, s.r.o.

map Masarykovo nábř. 250, 110 00 Nové Město

tram Jiráskovo náměstí / Myslíkova

phone +420 603 759 360

envelope info@p2m.cz

LinkedIn Jsme na LinkedIn

fb Sledujte nás