language EN

Všeobecné obchodní podmínky

Vzájemná práva a povinnosti Zákazníka a Provozovatele při účasti Zákazníka na Akcích se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“) a Všeobecnými obchodními podmínkami Provozovatele (dále jen “VOP”).

Definice
V těchto Obchodních podmínkách se používají definice uvedené ve VOP.

“Akce” znamená konference, přednášky, kurzy, školení a workshopy pořádané Provozovatelem.
„Provozovatel“ znamená společnost P2M Consulting, s.r.o. se sídlem U Klavírky 2627/7, Praha 5, 150 00, IČO: 48038938, DIČ: CZ48038938. Spisová značka: C 15439 vedená u Městského soudu v Praze

Objednávka
Objednávky (dále také jako “Registrace”) účasti na jednotlivých Akcích přijímáme prostřednictvím on-line přihlášek na webových stránkách www.p2m.cz, e-mailem nebo telefonicky. Došlé přihlášky jsou zařazovány dle data a času doručení.

Při zadávání objednávky prostřednictvím on-line přihlášky je objednávka potvrzena kliknutím na tlačítko “Objednat” či “Registrovat”.

Po přijetí objednávky obdrží Zákazník Potvrzení registrace na zadaný e-mail.

Náhradníci
V případě překročení kapacity Akce se může Zákazník přihlásit jako náhradník. Pokud Provozovatel zjistí, že se na Akci uvolnilo místo, bude Zákazník kontaktován na jím zadaném e-mailu nebo telefonu a volné místo mu bude nabídnuto.

Cena
Ceny Akcí jsou smluvní a jsou uváděny včetně DPH. Cena akce (dále také jako “Registrační poplatek”) zahrnuje kromě poplatku za účast na akci také cenu potřebných podkladů a materiálů, použití technického vybavení, pronájem prostor a v případě konferencí, školení a kurzů může zahrnovat také občerstvení.

Úhrada
Zákazník je po zadání objednávky povinen uhradit Provozovateli Registrační poplatek.

Registrační poplatek je splatný do 2 dnů po zaslání Potvrzení registrace, nejpozději však v den konání akce.

Zákazník má právo zvolit z možností zobrazených Zákazníkovi v uživatelském prostředí Portálu způsob zaplacení Registračního poplatku Provozovateli – (asi ne, u nás se platí jen převodem na účet, zatím).

Po předchozí vzájemné dohodě lze využít i další formy Úhrady uvedené ve VOP Provozovatele.

Pokud nebude Registrační poplatek uhrazen k datu splatnosti (do 2 dnů), může být objednávka zrušena a místo nabídnuto dalším zájemcům. Splatnost je možné prodloužit pokud se Provozovatel se Zákazníkem dohodne jinak.

Storno
Objednávky je možné z vážných důvodů stornovat nejpozději 2 pracovní dny před datem konání akce zasláním e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou jako odesílatel v Potvrzení registrace.

Pokud již zákazník uhradil Registrační poplatek, nabídne mu po stornování objednávky Provozovatel jiný termín, možnost vyslat za sebe náhradníka, nebo může zákazník požádat o vrácení Registračního poplatku formou dobropisu.

Při stornování objednávky 6 a více pracovních dnů před datem konání akce se vrací celý Registrační poplatek.

Při stornování objednávky 2 až 5 pracovních dnů před datem konání akce se účtuje smluvní storno poplatek ve výši 50 % uhrazené částky.

Storno objednávky již není možné provést v poslední pracovní den předcházející datu konání akce ani později.

Organizační změny
Provozovatel si vyhrazuje právo změny lektora, data a místa konání Akce z organizačních a provozních důvodů. Všichni přihlášení Zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem. V takovém případě Provozovatel umožní Zákazníkům stornovat objednávku bez smluvního storno poplatku.

Zrušení akce
Provozovatel si vyhrazuje právo Akci zrušit z organizačních, provozních důvodů či kapacitních důvodů. Všichni přihlášení Zákazníci budou v takovém případě neprodleně informováni telefonicky nebo e-mailem. Pokud již Zákazník uhradil Registrační poplatek, nabídne mu Provozovatel jiný termín, nebo může Zákazník požádat o vrácení celého Registračního poplatku formou dobropisu.

Ochrana díla
Veškeré podklady a materiály poskytnuté v rámci Akce, které splňují znaky autorského díla ve smyslu Autorského zákona, jsou autorskoprávně chráněny.

Žádný z podkladů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jakýmkoliv způsobem Zákazníkem dále zpracováván, kopírován, rozšiřován, komerčně využíván nebo využíván k veřejným prezentacím.

Ochrana osobních údajů
Veškeré zpracování osobních údajů a nakládání s osobními údaji Zákazníků se řídí Zásadami ochrany osobních údajů Provozovatele, dostupnými na internetové adrese:

Přímý marketing (oprávněný zájem)
Pokud se stanete našimi zákazníky tak součástí zpracování osobních údajů může být i zasílání newsletteru a obchodních sdělení za účelem přímého marketingu. Ty budou obsahovat zejména pozvánky na nové ročníky konferencí, nabídky navazujících školení či služeb, speciální akce a slevy.

Obchodní sdělení přímého marketingu budeme posílat pouze v přiměřené míře (obvykle 1x měsíčně, maximálně 3x měsíčně) a pouze pokud se budeme oprávněně domnívat, že by vás nabídka mohla zajímat.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odmítnout zasláním e-mailu s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení.

Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

Účinnost
Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 24. 8. 2018

Všeobecné obchodní podmínky

Vzájemná práva a povinnosti Zákazníka a Provozovatele se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) a Obchodními podmínkami pro akce.

Definice
V těchto Obchodních podmínkách:

·       „Provozovatel“ znamená společnost P2M Consulting, s.r.o. se sídlem U Klavírky 2627/7, Praha 5, 150 00, IČO: 48038938, DIČ: CZ48038938, Spisová značka: C 15439 vedená u Městského soudu v Praze
·       „Občanský zákoník“ znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;
·       “Autorský zákon” znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
·       “Portál” znamená počítačový program – internetovou aplikaci, která je dostupná v síti Internet,
·       „Zákazník“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá Portál;
·       „Spotřebitel“ znamená Zákazníka – fyzickou osobu, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná;
·       “Produkt” znamená věc či službu nabízenou Provozovatelem prostřednictvím Portálu

Slevy
Provozovatel má právo poskytnout Zákazníkovi slevu z ceny Produktu. Slevy z ceny Produktu nelze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno výslovně jinak.

Úhrada a platba
Úhradu může Zákazník provést:

·       bankovním převodem v CZK na účet
·       bankovním převodem v EUR na účet
·       na základě zálohové faktury (pouze po předchozí vzájemné dohodě)
·       hotově při převzetí zboží nebo při registraci účastníků před akcí  (pouze po předchozí vzájemné dohodě)
V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je Zákazník povinen uvést variabilní symbol určený Provozovatelem.V případě bezhotovostní platby je povinnost Zákazníka provést úhradu splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele.

Po domluvě je možná úhrada také na základě zálohové faktury v EUR. Cena v EUR je stanovena na základě pevného smluvního přepočtu směnného kurzu 26 CZK / 1 EUR (tento kurz zohledňuje dodatečné náklady za převod měn).

Při přijetí platby Vám bude vystaveno potvrzení o platbě (faktura).

Mimosoudní vyřizování stížností
Provozovatel využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů.

V případě stížnosti se mohou Spotřebitelé bezplatně obrátit na příslušného pracovníka Provozovatele prostřednictvím e-mailové adresy

Lze se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

Užívání Portálu
Provozovatel tímto uděluje Zákazníkovi nevýhradní licenci k užívání Portálu způsobem předvídaným těmito Obchodními podmínkami.

Provozovatel má právo změnit Portál, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.

Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost Portálu či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy Portálu nebo jiného důvodu na straně Provozovatele nebo třetí osoby.

Zákazník je povinen dodržovat při užívání Portálu platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto Provozovateli nebo třetím osobám vznikly, je Zákazník povinen nahradit v plném rozsahu.

Kontakt
V případě jakýchkoliv nejasností může Zákazník kontaktovat Provozovatele na e-mailové  adrese:

Ochrana osobních údajů
Veškeré zpracování osobních údajů a nakládání s osobními údaji Zákazníků se řídí Zásadami ochrany osobních údajů Provozovatele, dostupnými na internetové adrese: www.p2m.cz.

Rozhodné právo
Tyto VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

Účinnost
Tyto VOP vstupují v účinnost dne 24. 8. 2018

P2M consulting, s.r.o.

map Masarykovo nábř. 250, 110 00 Nové Město

tram Jiráskovo náměstí / Myslíkova

phone +420 603 759 360

envelope info@p2m.cz

LinkedIn Jsme na LinkedIn

fb Sledujte nás